Praktyki zawodowe

UWAGA: Praktyki zawodowe obowiązywały studentów, którzy rozpoczęli naukę w latach 2009/10 do 2011/12. 

Zasady odbywania praktyk zawodowych na studiach pierwszego stopnia Wydziału Neofilologii na kierunku filologia angielska 

 1. Studenci Instytutu Anglistyki UW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, którzy rozpoczynają studia w 2009 roku  i później, zobowiązani są do odbycia do końca V semestru studiów praktyki zawodowej w wymiarze nie krótszym niż 4 tygodnie lub 60 godzin. Studenci, którzy rozpoczęli studia w latach 2007 i 2008, mają prawo odbyć praktykę zawodową na zasadach określonych w tym dokumencie.
 2. Praktyka zawodowa jest częścią programu studiów, kończy się zaliczeniem, co przekłada się na 2 punkty ECTS.
 3. Odbywanie praktyki nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczania zajęć objętych planem studiów, ani nie jest podstawą do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach.
 4. Odbycie praktyki przez studenta ma na celu:
  1. wykorzystanie, weryfikowanie i doskonalenie znajomości języka oraz wiedzy nabytej na zajęciach dydaktycznych, jak również rozwijanie umiejętności jej wykorzystania i poszerzania
  2. poznanie mechanizmów funkcjonowania instytucji, organizacji, przedsiębiorstw
  3. kształtowanie umiejętności koniecznych w przyszłej pracy zawodowej, takich jak umiejętności organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, i nabywanie umiejętności praktycznych, 
  4. przygotowanie do samodzielności i odpowiedzialności zawodowej
  5. rozpoznanie rynku pracy
 5. Miejscem odbywania praktyki mogą być:
  1. instytucje i placówki oświatowe
  2. instytucje naukowo-badawcze
  3. wydawnictwa, redakcje
  4. biura tłumaczeń, kancelarie
  5. środki masowego przekazu
  6. organizacje i instytucje użyteczności publicznej
  7. jednostki administracji państwowej i samorządowej
  8. instytucje Unii Europejskiej
  9. firmy turystyczne, biura podróży, hotele
  10. inne podmioty prowadzące  działalność o profilu pozwalającym na realizację celów praktyki
 6. Praktyka może być realizowana w Polsce lub poza granicami RP. 
 7. Ustala się następujące formy praktyk:
  1. praktyka zorganizowana - student korzysta z oferty praktyk proponowanych przez Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów UW i/lub Biuro Karier UW (www.biurokarier.uw.edu.pl)
  2. praktyka indywidualna – student samodzielnie znajduje miejsce odbywania praktyki
  3. wolontariat
  4. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych
  5. prowadzenie działalności gospodarczej
  6. udział w realizacji projektów: zleconych Uniwersytetowi Warszawskiemu, prac naukowo-badawczych, promujących Uniwersytet, mieszczących się w ramach działalności kół naukowych
  7. udział w pracach na rzecz jednostki macierzystej
 8. Nadzór ze strony Instytutu Anglistyki nad praktykami sprawuje Pełnomocnik ds. Praktyk wyznaczony przez Dyrektora Instytutu Anglistyki.  Do obowiązków Pełnomocnika ds. Praktyk należy:
  1. informowanie studentów o wymaganiach dotyczących odbycia i zaliczenia praktyki
  2. akceptowanie miejsca odbywania i programu praktyki
  3. zaliczenie praktyki
 9. Inne:
  1. Instytut Anglistyki nie ponosi żadnych kosztów w związku z praktyką zawodową studenta
  2. Praca zawodowa studenta może być potraktowana na równi z odbyciem praktyki
  3. Praktyki zorganizowane na podstawie umowy podlegają ubezpieczeniu ze strony uczelni od następstw od nieszczęśliwych wypadków

Pełnomocnikiem ds. Studenckich Praktyk Zawodowych mianowanym przez Dyrektora Instytutu Anglistyki jest  dr Marek Szopski.

Zwracam Państwa uwagę na możliwość realizacji praktyk zawodowych w Instytucie Anglistyki (praca na rzecz Komisji Rekrutacyjnej, Biblioteki, Sekretariatów).

19 czerwca 2009 r.