Praktyki pedagogiczne

Organizacja praktyk

  • Praktyki są integralną częścią procesu kształcenia nauczycieli i są obowiązkowe dla studentów ubiegających się o uzyskanie uprawnień nauczycielskich.
  • Praktyki pedagogiczne odbywają się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy szkołą przyjmującą studenta na praktyki a Instytutem Anglistyki UW oraz na podstawie skierowania wystawionego studentom przez Opiekuna Praktyk i potwierdzenia przyjęcia na praktyki. Wyboru szkoły dokonuje student indywidualnie.
  • Nadzór formalny nad przebiegiem i organizacją praktyk sprawuje Opiekun Praktyk w IA UW.
  • Bezpośrednim przełożonym studenta praktykanta w trakcie odbywania praktyk jest Nauczyciel-Opiekun z ramienia szkoły, w której student odbywa praktyki, wyznaczony przez dyrektora szkoły. Nauczycielem-Opiekunem z ramienia szkoły może zostać nauczyciel, który posiada studia magisterskie kierunkowe, pracuje na pełnym etacie i jest nauczycielem dyplomowanych lub mianowanym.