Obowiązujący obecnie program dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013 lub później

Program kształcenia nauczycieli w Instytucie Anglistyki UW zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. 

pdfEfekty kształcenia dla ścieżki nauczycielskiej dostępne są tutaj76.65 KB.

Rozszerzona wersja tego programu może być również realizowana przez studentów Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych.

Studia I stopnia

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Moduł 1 „Przygotowanie w zakresie merytorycznym” to program ogólnoakademicki, który student realizuje w latach I-III  (całość kształcenia na kierunku filologia angielska niezależnie od wyboru ścieżki nauczycielskiej).

Moduły przygotowujące do zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych to:

Moduł 2 „Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym” oraz

Moduł 3 „Przygotowanie w zakresie dydaktycznym” 

Moduły

 

Semestr

Liczba godzin

Liczba ECTS

Moduł 1

Przygotowanie w zakresie merytorycznym

Student uzyskuje przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania pierwszego przedmiotu (prowadzenia zajęć) zgodnie z opisem efektów kształcenia dla realizowanego  kierunku studiów filologia angielska. Liczba semestrów, godzin, ECTS są odpowiednie dla programu studiów na kierunku filologia angielska.

Moduł 2

 

Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

1. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

III-IV

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

- Wykład Psychologia

- Wykład Psychopedagogiczne podstawy kształcenia językowego

- Wykład Psycholingwistyczne podstawy kształcenia językowego

III

III

 

IV

30

30

 

30

 

2. Przygotowanie  psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych  

IV

60

- Wykład Pedagogika wczesnoszkolna i psychologia rozwojowa dziecka

- 1 kurs do wyboru (o  charakterze psycholingwistycznym lub psychopedagogicznym)

III lub IV

 

IV-VI

30

 

30

 

4

3. Praktyka o charakterze pedagogiczno-obserwacyjnym

 

IV

 

30

Moduł 3

 

Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

 

1. Podstawy dydaktyki

IV

30

 

 

     16

- Kurso-wykład Wstęp do metodyki 

IV

30

4

2. Dydaktyka przedmiotu na danym etapie edukacyjnym

V - VI

90

- 3 kursy o charakterze metodycznym do wyboru przez studenta

V - VI

3 x 30

3x4

3. Praktyka

IV- VI

120

Realizacja Modułów 2 i 3 powinna trwać łącznie nie mniej niż 3 semestry, z zachowaniem kolejności realizacji Modułów.

Moduł 2 jest częściowo realizowany przez kadrę spoza Wydziału (Wykład Psychologia). Pozostałe zajęcia realizowane są przez kadrę Instytutu Anglistyki UW.

Wykaz kursów do wyboru dla Modułu 2

Nr kursu

Nazwa kursu

181*

Wpływ języka ojczystego na przyswajanie drugiego języka

182

Podstawowe pojęcia w nauce i przyswajaniu języka drugiego

183*

Różnice indywidualne w przyswajaniu drugiego języka i uczeniu się języka obcego

187*

Psychologia komunikacji

1906*

Wyzwania w pracy nauczyciela języka angielskiego

2905

Rozwój człowieka w ciągu życia: podstawy psychologiczne i pedagogiczne implikacje

* jeżeli wybrany jest w Module 2, nie może być wybrany w Module 4

Wykaz kursów do wyboru dla Modułu 3

Nr kursu

Nazwa kursu

1903**

Wstęp do metodyki nauczania języka obcego

190*

Metody i techniki w nauczaniu języka obcego. Rozwijanie sprawności językowych

195*

Problemy konstrukcji programów nauczania i planowania kursu języka obcego

1901*

Analiza podręczników

1902

Teoria inteligencji wielorakich (MI) i zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL) w nauczaniu małych dzieci

1904

Tworzenie materiałów do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego CLIL

1905

Komunikacja międzykulturowa w nauczaniu języka angielskiego

291

Przyswajanie i nauka języka obcego w szkole podstawowej

296***

Nauczanie języka i kultury w dobie globalizacji

* jeżeli wybrany jest w Module 3, nie może być wybrany w Module 4

** kurs obowiązkowy

Studia II stopnia

Kształcenie na studiach drugiego stopnia przygotowuje do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek (z wyłączeniem szkół i placówek specjalnych). Aby uzyskać uprawnienia nauczycielskie do nauczania w szkołach średnich absolwent studiów drugiego stopnia, który zrealizował Moduły 1-3 powinien zrealizować Moduł 4  „Przygotowanie do nauczania na kolejnym etapie edukacyjnym”.

W wyjątkowych wypadkach realizację ścieżki nauczycielskiej można też rozpocząć na studiach drugiego stopnia. Jest to zawsze zależne od indywidualnej decyzji Dyrektora ds. Studenckich i jest to opcja dodatkowo płatna. Absolwent studiów pierwszego stopnia posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, a nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego realizuje wtedy Moduł 2, 3 i 4 w zakresie zapewniającym przygotowanie do nauczania na odpowiednich etapach edukacyjnych. Realizacja Modułów 2 i 3 na studiach II stopnia prowadzi do uzyskania takich samych efektów kształcenia jak na studiach I stopnia. Realizacja Modułu 4 prowadzi do przygotowania do nauczania na kolejnych etapach edukacyjnych.  

Moduły

 

Semestr

Liczba godzin

Liczba ECTS

Student uzyskuje przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania pierwszego przedmiotu (prowadzenia zajęć) zgodnie z opisem efektów kształcenia dla realizowanego  kierunku studiów filologia angielska. Liczba semestrów, godzin, ECTS są odpowiednie dla programu studiów na kierunku filologia angielska.

Moduł 4

 

Przygotowanie do nauczania na kolejnym etapie edukacyjnym

1. Dydaktyka przedmiotu na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych

I-III

60

12

 

2 kursy o charakterze psycholingwistycznym lub psychopedagogicznym do wyboru

 

         2 x 30

8+4

2. Praktyka

II-IV

60

Wykaz kursów do wyboru dla Modułu 4

Nr kursu

Nazwa kursu

181***

Wpływ języka ojczystego na przyswajanie drugiego języka

183***

Różnice indywidualne w przyswajaniu drugiego języka i uczeniu się języka obcego

187***

Psychologia komunikacji

1900

Dobór i tworzenie materiałów dydaktycznych

190***

Metody i techniki w nauczaniu języka obcego. Rozwijanie sprawności językowych

195***

Problemy konstrukcji programów nauczania i planowania kursu języka obcego

1901***

Analiza podręczników

1905***

Komunikacja międzykulturowa w nauczaniu języka angielskiego

1906***

Wyzwania w pracy nauczyciela języka angielskiego

287

Przyswajanie systemów języka z punktu widzenia pedagogiki i psychologii

295

Interakcje w klasie na lekcji języka obcego

296***

Nauczanie języka i kultury w dobie globalizacji

2600

Elementy językoznawstwa teoretycznego w konstruowaniu gramatyki pedagogicznej

2658

Aspekty formalne i funkcjonalne języka w zintegrowanym kształceniu przedmiotowo językowym

2900

Nowe trendy w nauczaniu języka obcego

2902

Projektowanie zadań w nauczaniu języka obcego /rozwijanie sprawności językowej/

2904

Metody badań w komunikacji międzykulturowej

*** jeżeli został wybrany w Module 2 lub 3, nie może być wybrany w Module 4