Kształcenie nauczycieli w IA UW

UWAGA!!! WAŻNE OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

Uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie nowych przepisów odnośnie rozliczenia umów zleceń (patrz: pismo Rektora UW), Kwestura UW wprowadziła nowe wzory umów oraz rachunków, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2017.

Proszę dopilnować, aby Nauczyciele-Opiekunowie państwa praktyk pedagogicznych prawidłowo wypełnili nowe formularze (WZORY prawidłowo wypełnionych dokumentów znajdują się w zakładce "Praktyki pedagogiczne").

Ścieżka nauczycielska

W Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego program kształcenia nauczycieli przewidziany jest jako moduł do wyboru przez studenta realizującego w IA program ogólnoakademicki. Ścieżka nauczycielska jest zatem dodatkową możliwością, którą student studiów I i/lub II stopnia może wybrać oprócz specjalizacji pierwszej i drugiej.

Więcej...

Praktyki pedagogiczne

Praktyki pedagogiczne organizowane są w różnych typach szkół i placówek, a obowiązkowo w tych, do pracy w których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem, samodzielne prowadzenie zajęć, planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów).

Więcej...

Przyznanie uprawnień nauczycielskich

Przyznanie uprawnień nauczycielskich jest odnotowywane w Suplemencie do dyplomu. Przyznanie uprawnień nauczycielskich na studiach I i II stopnia odbywa się (odpowiednio) po uzyskaniu tych dyplomów, dla osób, które spełniły poniższe wymagania.

Więcej...