Vademecum Studenta Instytutu Anglistyki

Co, kiedy, dlaczego, jak?

 

Wrzesień/Październik

Rejestracja na zajęcia dla studentów wszystkich lat.

zgodnie z instrukcjami, poprzez Uniwersytecki System Obsługi Studenta

Student rejestruje się na wszystkie zajęcia, na które musi i/lub chce uczęszczać.

bez rejestracji nie wolno uczestniczyć w zajęciach; oceny uzyskane przez studentów, którzy nie są zarejestrowani na zajęcia, nie są brane pod uwagę przy rozliczaniu etapów studiów

Karta biblioteczna w Bibliotece Uniwersyteckiej i Bibliotece Instytutu Anglistyki

aktywacja indywidualnie : zdalnie (strona www BUW) lub w odpowiednim punkcie w BUW

Ubezpieczenie

do wykupienia opcjonalnie i indywidual- nie w siedzibie Zarządu Samorządu Studentów UW na kampusie centralnym.

Wnioski o stypendia naukowe, w tym MEN, stypendia socjalne, i inne

zgodnie z Informacjami Sekretariatu ds. Studenckich, pani Alicja Miłek

Przedłużanie ważności legitymacji studenckiej

dwukrotnie w ciągu roku: od połowy października i od połowy marca, w Sekretariacie ds. Studenckich; po uregu- lowaniu wszystkich opłat naliczonych przez IA UW

 

Styczeń/Luty

Sesja egzaminacyjna zimowa

zgodnie z harmonogramem roku akademickiego ogłaszanym przez JM Rektora UW

Rejestracja na semestr letni

analogicznie do rejestracji na zajęcia semestru zimowego

Składanie prac dyplomowych licencjackich

dotyczy III roku studiów I stopnia

 

Marzec

Sesja egzaminacyjna poprawkowa

semestru zimowego

zgodnie z harmonogramem roku akad.

Maj

Składanie prac dyplomowych magisterskich

dotyczy II roku studiów II stopnia

Czerwiec

Sesja egzaminacyjna letnia

zgodnie z harmonogramem roku akad.;

Składanie w Sekretariacie ds. Studenc- kich Kart Przebiegu Studiów, drukowa-nych z USOS, w celu rozliczenia mijającego etapu studiów

bezpośrednio po zakończeniu sesji, w terminie podanym do wiadomości na stronie IA;

karty składają studenci, którzy uzyskali pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów etapu studiów; oceny muszą być wpisane do USOS

 

Wakacje

 

Wrzesień

Sesja poprawkowa semestru letniego

zgodnie z harmonogramem roku akad.;

Składanie w Sekretariacie ds. Studenc- kich Kart Przebiegu Studiów, drukowa-nych z USOS, w celu rozliczenia mijającego etapu studiów

bezzwłocznie po uzyskaniu ocen w sesji poprawkowej; najpóźniej w dniu następującym po ostatnim dniu sesji wrześniowej; karty składają wszyscy studenci, niezależnie od uzyskanych wyników

Podania o warunkowy wpis lub powtarzanie roku do Dyrektora ds. Studenckich

podanie należy wpisać do USOS, wydrukować i złożyć w Sekretariacie; do podania dołączyć aktualny wydruk Karty Przebiegu Studiów; podania należy składać w trakcie sesji, najpóźniej pierwszego dnia po sesji;

podania składane po tym terminie rozpatrywane są dopiero po rozliczeniu studentów, którzy złożyli Karty w terminie i po zakończeniu przez Sekretariat procedury przyjęcia studentów I roku; Karty spóźnione długo czekają na rozliczenie, powstaje poważny kłopot, ponieważ status studenta musi być ustalony na tyle wcześnie, aby student mógł zarejestrować się na zajęcia kolejnego etapu studiów, a

 

1 października jest początkiem nowego roku akademickiego

 

Dokumenty:

  • Regulamin Studiów w UW
  • Zasady Studiowania na Wydziale Neofilologii UW
  • Zasady Studiowania w IA UW
  • Harmonogram roku akademickiego

każdy student musi się z nimi zapoznać, ponieważ ich nieznajomość nie zwalnia z konsekwencji nieprzestrzegania zasad obowiązujących w UW i w IA;

przed złożeniem podania lub zadaniem pytania właśnie tutaj należy poszukać wstępnych informacji

ELS – elektroniczna legitymacja studencka

szczegółowe informacje na stronie UW

Program Erasmus / Socrates

Pełnomocnik Dyrektora IA:

dr Justyna Włodarczyk;

szczegółowe informacje na stronie IA

Języki obce

rejestracja wg instrukcji na stronie UW;

informacje na stronie Komisji ds. Certyfikacji Biegłości Językowej, w gablocie, i w programie studiów;

pełnomocnik Dyrektora IA ds. języków obcych: dr Wojciech Kasprzak

Karta Przebiegu Studiów

podstawowy i jedyny dokument opisujący przebieg studiów; konieczny do rozliczania etapów studiów i podejmowa-nia decyzji w sprawach indywidualnych studentów

OGUN przedmioty ogólnouniwersyteckie

zajęcia fakultatywne;

rejestracja wg instrukcji na stronie UW;

Punkty za OGUN

automatycznie wliczane do kategorii zajęć innych, modułów uzupełniających, spoza profilu seminarium, itp.;

można ubiegać się o zakwalifikowanie ich do Modułu Głównego, Drugiego, itp.; należy wówczas złożyć podanie do zastępcy ds. studenckich Dyrektora IA, po uprzednim zaopiniowaniu przez Kierownika właściwego Zakładu

Opiekun I roku

dr Magdalena Kizeweter

Opłaty

tabele wszystkich opłat podane są na stronie IA i w gablocie

Podania i sprawy

podanie należy wpisać do USOS, wydrukować i złożyć w Sekretariacie; do podania dołączyć aktualny wydruk Karty Przebiegu Studiów;

omawiając sprawy osobiście należy mieć ze sobą aktualny wydruk Karty Przebiegu Studiów

Punkty ECTS

Przypisane do każdego przedmiotu programu kształcenia; liczba punktów koniecznych do zaliczenia etapu studiów i do realizacji całego programu wynika z programu i planu studiów

Samorząd Studentów IA

kluczowa organizacja studentów – pomoc, informacja, nauka, kultura

Średnia ocen

średnia wyliczana jest przez USOS,

zgodnie z Regulaminem Studiów w UW

Terminy, godziny

podawane po to, by się do nich stosować

Typ studiów

informacje, wymagania, instrukcje, itp. dotyczą różnych typów studiów prowadzonych w IA – należy szukać informacji dotyczących konkretnego typu studiów (stacjonarne, niestacjonarne, wieczorowe, zaoczne, jednolite magisterskie, pierwszego stopnia, drugiego stopnia)

USOS

Uniwersytecki System Obsługi Studenta

Uznawanie zajęć odbytych w innych jednostkach UW lub innych uniwersytetach

można ubiegać się o ich uznanie na rzecz realizacji programu kształcenia w IA;

procedura: podanie do zastępcy Dyrektora ds. Studenckich wraz z Kartą Przebiegu Studiów oraz dokumentem stwierdzającym zaliczenie przedmiotu w innej jednostce; jeżeli student ubiega się o uznanie oceny z przedmiotu obowiązującego w programie studiów IA, należy przed złożeniem podania uzyskać zgodę prowadzącego przedmiot w IA (np. filozofia, logika) oraz rejestrować się na przedmiot w IA

WF

rejestracja przez USOS; liczba wymaganych semestrów wynika z programu kształcenia w IA

Zajęcia specjalizacyjne

zajęcia dedykowane prowadzone przez Promotora lub kurs 8ECTS zaakceptowany przez Promotora

Zwolnienia lekarskie

w trakcie roku akademickiego należy przedstawić prowadzącym, w sesji – w obowiązującym terminie złozyć w Sekretariacie ds. Studenckich

Kierownik Sekretariatu ds. Studenckich mgr Lidia Matuszewska

Z-ca Dyrektora IA ds. Studenckich mgr Elżbieta Foltyńska

Październik 2007 roku.
Aktualizacja w styczniu 2010 roku.
Aktualizacja w lipcu 2012 roku.