Studia doktoranckie - studia doktorskie - kierunek Filologia angielska - studia II stopnia w Instytucie Anglistyki UW

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra dowolnego kierunku o profilu ogólnoakademickim. Cykl obejmuje 8 semestrów. Aby ukończyć studia, doktorant musi uzyskać minimum 59 ECTS.

Ideą przewodnią studiów jest kształcenie maksymalnie zindywidualizowane. Student realizuje zgłoszony w czasie rekrutacji program badawczy. Pracuje pod kierunkiem promotora albo opiekuna naukowego, będącego specjalistą w odpowiedniej dziedzinie, bierze udział w seminarium doktoranckim odpowiadającym jego predyspozycjom, zainteresowaniom, planom naukowym i/lub zawodowym albo w innych zajęciach związanych z wybraną dyscypliną naukową. Problematyka projektu badawczego determinuje do pewnego stopnia wybór pozostałych przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych.

Elastyczne wymagania programowe sprzyjają indywidualnemu konstruowaniu programu studiów przez doktoranta, dokonywanemu w konsultacji z opiekunem naukowym wokół tematyki projektu badawczego. Program kształcenia stwarza nie tylko warunki do pogłębionych studiów w wybranej dziedzinie z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa, lecz także inspiruje do podejmowania wątków  interdyscyplinarnych.

Program studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii UW, zgodnie z ideami procesu bolońskiego i w trosce o harmonijne kształcenie oraz wypracowywanie pożądanych  umiejętności i kompetencji, zawiera również treści spoza przedmiotów związanych z dyscyplina kierunkową, realizowane w trakcie zajęć kształtujących umiejętności ogólne.

Jednostki współtworzące kierunek to: Instytut Romanistyki, Instytut Germanistyki, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Katedra Italianistyki, Katedra Hungarystyki Katedra Lingwistyki Formalnej.

Program studiów przygotowuje przede wszystkim do samodzielnej pracy badawczej i naukowo-dydaktycznej w instytucjach badawczych oraz różnego typu szkołach wyższych, do uczestnictwa w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. Absolwenci znajdują też zatrudnienie w innych dziedzinach życia społecznego i  gospodarczego, zwłaszcza takich, które wymagają wysokich kompetencji intelektualnych. Program kształci kompetencje poszukiwane na rynku pracy, takie jak zdolność do stałego samokształcenia, umiejętność pracy w zespole, promuje dokonywanie samodzielnych wyborów, sprawne poruszanie się w różnych środowiskach, wzmacnia postawy odpowiedzialności i decyzyjności.

Stosowane są metody heurystyczne, ukierunkowane na pracę własną studenta; nacisk kładzie się na wykształcenie u doktorantów umiejętności abstrakcyjnego myślenia, rozumowania, samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania problemów, krytycznej oceny dokonań własnych i cudzych, umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzonych badań naukowych.

Absolwent zdobywa głęboką wiedzę w zakresie nauk humanistycznych: językoznawstwa lub literaturoznawstwa; jest przygotowany do przedstawienia rozprawy doktorskiej, uczestnictwa w konferencjach naukowych i innych formach wymiany myśli, prowadzenia zajęć dydaktycznych z wybranej przez siebie dyscypliny. Absolwent ma pełną świadomość znaczenia swojej wiedzy, własnych umiejętności, potrafi zaprojektować ścieżkę osobistego rozwoju, jest przygotowany  do podjęcia prac wymagającej najwyższych umiejętności.

Kursy obowiązkowe i fakultatywne (w tym seminaria doktoranckie) są zajęciami autorskimi tworzonymi przez specjalizujących się w danej dziedzinie pracowników, co gwarantuje bardzo wysoki poziom merytoryczny zajęć. System zajęć fakultatywnych możliwy jest dzięki bardzo dobrej strukturze kadry: większość nauczycieli akademickich jest zatrudniona na stanowiskach naukowo-dydaktycznych; liczba samodzielnych pracowników stanowi ponad 30% nauczycieli akademickich; pracownikami Wydziału Neofilologii są uznani specjaliści, których zainteresowania i kompetencje obejmują wszystkie kierunki badań w reprezentowanych przez nich dziedzinach.

Nowy program studiów doktoranckich

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie - studia III stopnia

Stypendia dla doktorantów