Badania w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencje - zasady rozliczania

Zasady rozliczania wyjazdów na konferencje krajowe i zagraniczne dla pracowników oraz doktorantów Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 

Szybkie linki:

 

Informacje ogólne

 

Łączna kwota do której przysługuje zwrot za delegacje w roku kalendarzowym:

 • Pracownicy powyżej 35 roku życia: kwotę dofinansowania ustala Kierownik Zakładu

 • Młodzi pracownicy (fundusz DSM): kwota dofinansowania powinna być uzgodniona z prof. dr hab. Dominiką Oramus, Z-cą Dyrektora ds. Naukowych 

 • Doktoranci: 1000 zł

Czas na rozliczenie delegacji:

 • Delegacje krajowe i zagraniczne rozliczamy w terminie max. dwóch tygodni od daty powrotu, na przełomie roku.

 • W podanych terminach należy zgłosić się z kompletem dokumentów do komórki rozliczającej delegacje:

Komórki rozliczające delegacje:

 • Dział finansowy – Dziekanat Wydziału Neofilologii (ul. Krakowskie Przedmieście 32, Kampus Centralny). Na delegacji nalezy wpisac nr konta bankowego osoby wyjeżdżającej, rozliczenie na zasadzie przelewu na konto.

 • Kwestura UW (po odbiór należności należy się zgłosić do Kwestury w wypadku rozliczania delegacji zagranicznej, po uprzednim przedłożeniu dokumentów w dziale finansowym Dziekanatu). http://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/start

Faktury powinny być wstawione na:

Uniwersytet Warszawski

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

NIP-525-001-12-66

Z dopiskiem: Instytut Anglistyki (oraz imię i nazwisko osoby wyjeżdżającej)

Faktury wystawione imiennie na osobę wyjeżdżającą nie są akceptowane i nie stanowią podstawy do rozliczenia delegacji.

Załączniki do faktury:

 • Gotówkowe faktury nie wymagają potwierdzenia płatności.

 • Jeśli opłaty dokonano kartą bankową, należy do faktury dołączyć potwierdzenie płatności w formie wydruku z terminala.

 • Jeśli opłaty dokonano przelewem internetowym, niezbędne jest potwierdzenie płatności w formie wydruku z konta bankowego.

 • Jeśli opłaty dokonano na poczcie, kwit wpłaty należy dołączyć do faktury.

 • Bilety PKP/autobus kupione za gotówkę nie wymagają faktury. Jeśli płatności dokonano kartą lub przelewem internetowym – niezbędne jest potwierdzenie płatności (wydruk).

 • Osoby, które nie ukończyły 35 roku życia do druku delegacji krajowej lub zagranicznej powinny także dołączyć podanie skierowane do Dyrekcji IA z prośbą o zwrot kosztów delegacji. Wzór podania (pobierz), także dostępny w sekretariacie IA. Podanie, podpisane przez wyjeżdżającego oraz kierownika zakładu (w przypadku pracownika IA) oraz dodatkowo przez opiekuna naukowego (w przypadku doktoranta IA), należy złożyć w sekretariacie IA przed terminem najbliższej Rady Naukowej IA. Rada wyraża zgodę na dofinansowanie wyjazdu, podanie zostaje w archiwum w sekretariacie IA. Dopiero po uzyskaniu zgody Rady Naukowej Instytutu Anglistyki (która zbiera się co miesiąc, poza miesiącami wakacyjnymi) można dokonywać rozliczenia kosztów delegacji w Dziekanacie Wydziału Neofilologii.

 

Delegacje krajowe

 

1. Konferencje odbywające się poza Warszawą, podróż pociągiem lub autobusem:

– Należy pobrać w sekretariacie ds. doktoranckich IA UW (pok.421) druk delegacji krajowej link do skanu polecenie wyjazdu

– Na druku z wypełnionymi danymi wyjeżdżającego, nazwą konferencji/celem wyjazdu, informacją, że wyjeżdżający wygłasza referat, nadanym numerem oraz pieczęcią IA UW należy uzyskać podpis prof. dr hab. Dominiki Oramus.

– Podczas wyjazdu na druku delegacji krajowej należy uzyskać potwierdzenie pobytu (pieczęć organizatora, data pobytu i podpis).

– Trzeba zgromadzić wszystkie faktury, które będą rozliczane (mogą to być faktury za opłatę konferencyjną, pobyt w hotelu) – faktury muszą być wystawione na Uniwersytet Warszawski.

– Wyjeżdżający opisuje faktury na odwrocie w następujący sposób: „Faktura dotyczy wyjazdu służbowego na konferencję…… (nazwa), w dniach….. (daty od-do), w…….(miejsce konferencji) oraz podpisuje się pod opisem.

– Bilety PKP i autobusowe nie wymagają opisu, należy je dołączyć do druku delegacji krajowej i faktur.

– Należy uzupełnić druk delegacji krajowej na odwrocie o informacje dotyczące czasu wyjazdu i poniesione koszty.

Uwaga: Wyjeżdżający nie wpisuje sumy kosztów wyjazdu na druku delegacji krajowej (rubryka „Ogółem”). Zrobi to dział finansowy Dziekanatu Wydziału Neofilologii (ul. Krakowskie Przedmieście 32, Kampus Centralny), ponieważ do uprzednio wpisanych kosztów mogą zostać doliczone diety).

– Po powrocie z wyjazdu należy zgłosić się z drukiem delegacji krajowej (polecenia wyjazdu służbowego) oraz fakturami i biletami do prof. dr hab. Dominiki Oramus w celu uzyskania jej podpisu na wszystkich dokumentach – można też pozostawić dokumenty w sekretariacie

– Należy zgłosić się do Pani Agnieszki Golec w Dziekanacie Wydz. Neofilologii (ul. Krakowskie Przedmieście 32) w celu rozliczenia delegacji z wszystkimi dokumentami. Wypełnia ona rubrykę dotyczącą kosztów „Ogółem” na druku delegacji krajowej. Wypełniony druk delegacji krajowej podpisuje osoba wyjeżdżająca (na odwrocie druku) lub należy wpisać numer konta na odwrotnej stronie druku delegacji krajowej na samym dole, w wolnym miejscu i podpisać się pod numerem konta (dokumenty zostaną przekazane do Dziekanatu) przez gońca IA.

– Należności za delegację wpływają na konto bankowe osoby, która odbyła wyjazd. Należy wpisać numer konta na odwrotnej stronie druku delegacji krajowej na samym dole, w wolnym miejscu i podpisać się pod numerem konta.

 

2. Konferencje odbywające się poza Warszawą, podróż samochodem prywatnym:

Procedura jak w przypadku podróży pociągiem/autobusem. Zamiast biletów dokumentujących podróż należy wypełnić formularze:

 • umowa w sprawie używania pojazdu do podróży służbowych

 • ewidencja przebiegu pojazdu

Formularze można pobrać w sekretariacie Instytutu Anglistyki lub ze strony internetowej:

http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=911

Umowę należy wypełnić i podpisać oraz przekazać razem z ewidencją przebiegu pojazdu do Dziekanatu (w ciągu max. 30 dni).

Ewidencję należy wypełnić, wyjeżdżający podpisuje się pod wypełnioną tabelą. Należy ewidencję także opisać na odwrocie tak jak fakturę (patrz opis powyżej dot. faktur) oraz uzyskać podpis prof. dr hab. Dominiki Oramus pod opisem.

Ponadto, osoba wyjeżdżająca powinna zgłosić się do lekarza medycyny pracy w Centermed (przychodnia UW) ze skierowaniem, aby uzyskać zaświadczenie, że może prowadzić samochód w celach służbowych. Skierowanie wydaje sekretariat IA. Dotyczy to Pracownikow oraz doktorantow.

 

3. Konferencje odbywające się w Warszawie:

Procedura jak wyżej – w tym wypadku nie rozliczamy kosztów dojazdu.

 

4. Konferencje organizowane przez UW w Warszawie:

Nie ma żadnych formalności. Jeśli organizatorem jest jednostka inna niż Instytut Anglistyki UW rozliczenie następuje na zasadzie noty obciążeniowej wewnętrznej UW. Opłata konferencyjna jest pobierana z funduszu konferencyjnego Pracownika IA / Doktoranta IA na dany rok.

 

Delegacje zagraniczne

 

– Należy wypełnić i podpisać „Wniosek wyjazdowy” dostępny w sekretariacie IA UW, a także na stronie:

http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=914

– Na wniosku należy uzyskać podpis prof. dr hab. Dominiki Oramus.

Uwaga: wyjeżdżajacy nie wypełnia tabeli z kosztami na Wniosku.

– Zakupu biletów lotniczych (lub innych) dokonuje się za pośrednictwem biura podróży WhyNotTRAVEL–

http://bwz.uw.edu.pl/whynottravel

Lista kontaktowa WhyNotTravel dostepna jest tutaj.

Uwaga: w przypadku nabycia biletów z pominięciem WhyNotTRAVEL, wyjeżdżający nie ma możliwości uzyskania zwrotu kosztów biletów, ewentualnie musi wystąpić ze specjalnym pismem o zgodę do Biura Współpracy z Zagranicą UW.

W celu zakupu biletów wyjeżdżający kontaktuje się z WhyNotTRAVEL i ustala jaki bilet chce nabyć, a następnie przesyła do biura podróży formularz zakupu biletu (lub biletu tanich linii lotniczych) – http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=377

Formularze są dostępne także w sekretariacie IA.

Przed przesłaniem formularza, należy uzyskać podpis prof. dr hab. Dominiki Oramus i Pełnomocnika Kwestora. Formularz powinien być także podpisany przez wyjeżdżającego.

W celu uzyskania podpisu pełnomocnika kwestora wydziały można przesłać formularz do Dziekanatu przez sekretariat IA UW. Następnie formularz zostanie przesłany faxem do WhyNotTRAVEL. Biuro podróży wystawia fakturę przelewową, którą przesyła do IA. Faktura powinna być opisana na odwrocie przez wyjeżdżającego i podpisana przez prof. dr hab. Dominikę Oramus. Następnie jest przekazywana do realizacji płatności przez sekretariat IA do działu finansowego Dziekanatu.

Bilet jest przesyłany przez WhyNotTRAVEL do osoby wyjeżdżającej.

Uwaga: faktura nie może być uregulowana jeśli nie ma zgody Rady Naukowej IA UW na dofinansowanie wyjazdu (w przypadku osób, które nie ukończyły 35 roku życia) czyli dopiero po terminie najbliższej Rady.

– W momencie rozliczania się w Dziekanacie u Pani Agnieszki Golec należy do dokumentów dołączyć Rachunek kosztów – http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=914, dostępny także w sekretariacie IA (podpisje go także prof. dr hab. Oramus).