Godziny otwarcia

Czytelnia:

poniedziałki: 10:00 –17:00
wtorki, środy: 11:00 –18:00
czwartki, piątki: 10:00-15:00
soboty: 11:15 – 15:15
niedziele:
nieczynne

Wypożyczalnia:

poniedziałki: 10:00 –17:00
wtorki, środy: 11:00 –18:00
czwartki, piątki: 10:00-15:00
soboty: 11:15 – 15:15
niedziele: nieczynne

Księgozbiór dydaktyczny:

poniedziałki – niedziele: w zależności od potrzeb wykładowców

Księgozbiór Pracowni Ośrodka Studiów Brytyjskich:

poniedziałki: 10:00-16:00
wtorki: 11:00-17:00
środy: zamknięte
czwartki, piątki: 10:00-15:00
soboty: dwa razy w miesiącu

Kontakt

Biblioteka Instytutu Anglistyki UW
ul. Hoża 69, 
00-681 Warszawa, Polska

parter, pok. 113,
gmach główny - wejście "pod filarami"

Telefony: 

+48 22 55 31 429 - Kierownik Biblioteki
+48 22 55 31 435 - Gromadzenie i opracowywanie zbiorów, Reklamacje, Szkolenia
+48 22 55 31 428 - Wypożyczalnia
+48 22 55 31 433 - Czytelnia
+48 22 55 31 427 - Księgozbiór dydaktyczny
+48 22 55 31 334 - Księgozbiór Pracowni Ośrodka Studiów Brytyjskich

Poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin Biblioteki Instytutu Anglistyki

I.   Przepisy ogólne

 1. Biblioteka Instytutu Anglistyki UW (BIA) jest biblioteką naukową o charakterze publicznym, działającą na podstawie: Ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164, poz. 1365), Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. nr 85, poz. 539 z późn. zm., Statutu UW (§ 25 ), Uchwały nr 549 Senatu UW z 30.05.2012 r. wraz z załącznikiem „Regulamin udostępniania zbiorów BUW”.
 2. BIA tworzy system biblioteczno-informacyjny, którego zasady funkcjonowania określa Regulamin uchwalony przez Radę Instytutu Anglistyki UW.
 3. Działalność informacyjną BIA prowadzi przez: 
  • udostępnienie katalogów w komputerach Biblioteki IA 
  • udostępnienie katalogów na stronach BUW: katalog online bibliotek UW https:/chamo.buw.uw.edu.pl
 4. Zbiory udostępniane są:
  • prezencyjnie (w wolnym dostępie)
  • wypożyczane poza bibliotekę.
 5. Dane osobowe gromadzone w BIA podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2002 nr  101, poz. 926 z późn. zm.) i są przetwarzane wyłącznie do celów określonych w art. 4 Ustawy o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539) art. 65 Ustawy o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365).
 6. Użytkownik ma prawo do jednego konta bibliotecznego. Założenie konta określa „Regulaminu udostępniania zbiorów BUW” zatwierdzony przez Senat UW 30.05.2012 r.
 7. Każdy student ma obowiązek aktualizowania konta bibliotecznego na początku roku akademickiego na podstawie ważnej ELS.
 8. O każdej zmianie danych personalnych, czytelnik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić BUW. 
 9. Korzystanie ze zbiorów BIA jest bezpłatne z zastrzeżeniem § 10.
 10. BIA pobiera opłaty według cennika za:
  • niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych książek
  • wytworzenie kopii reprograficznych, wydruków komputerowych
 11. Poza Bibliotekę nie wypożycza się (także do kserowania):
  • wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych
  • prac magisterskich i innych wydawnictw na prawach rękopisu
  • cymeliów, dokumentów archiwalnych oraz w złym stanie zachowania.

II.  Prawo do korzystania z Wypożyczalni BIA mają:

 • Pracownicy, doktoranci, studenci IA
 • Studenci zarejestrowani na zajęcia w IA: ERASMUS, MAKRO, MISH i OSA
 • Użytkownicy w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych

Bez konieczności zamawiania online, czyli „od ręki”, można wypożyczyć wszystkie materiały dydaktyczne: podręczniki i lektury w tzw. setach                          

Pozostałe wypożyczenia realizowane są wyłącznie poprzez zamówienie w „Katalogu  online bibliotek UW” i są dostępne w ciągu 1 godz. a oczekują do 3 dni na odbiór w Wypożyczalni BIA

 1. Studenci IA I stopnia i 1. roku II stopnia roku oraz studenci zarejestrowani na zajęcia w IA mogą wypożyczyć do 5 tytułów na 30 dni  oraz 2-krotnie prolongolować je na 30 dni online ze strony BUW lub osobiście w wypożyczalni BIA
 2. Studenci IA 2. roku II stopnia (magistranci) mogą wypożyczyć do 10 tytułów na 90 dni oraz 2-krotnie prolongować je na 30 dni online ze strony BUW lub osobiście w Wypożyczalni BIA
 3. Doktoranci IA mogą wypożyczyć do 15 tytułów na 90 dni oraz 2-krotnie prolongować je na 30 dni online ze strony BUW lub osobiście w wypożyczalni BIA
 4. Pracownicy IA mogą wypożyczyć do 20 tytułów na 180 dni oraz prolongować online ze strony BUW lub osobiście 2-krotnie na 90 dni w wypożyczalni BIA
 5. Wypożyczenia międzybiblioteczne realizowane są do 5 książek na 30 dni wyłącznie dla bibliotek na podstawie rewersu międzybibliotecznego, przesłanego do BIA w formie drukowanej lub elektronicznej
 6. Rejestracja wypożyczeń/zwrotów wykonywana jest w systemie VIRTUA
 7. Termin zwrotu wypożyczonych książek jest ściśle egzekwowany przez system. Wypożyczenie następnej pozycji, w przypadku przetrzymywania poprzednich,  jest niemożliwe
 8. Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą:
  • karę pieniężną określoną w cenniku (załącznik do Regulaminu)
  • zablokowanie konta przez system
  • dochodzenie roszczeń finansowych na drodze prawnej
 9. Czytelnicy zobowiązani są do rozliczenia się z wypożyczonych książek do 30 czerwca każdego roku lub uzyskania zgody na przedłużenie okresu wypożyczenia. Studenci kończący w danym roku akademickim studia, po rozliczeniu się z Biblioteką, uzyskują zaświadczenie niezbędne do odbioru dyplomu
 10. Każdy użytkownik Biblioteki IA odchodzący z UW ma obowiązek  uzyskania zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec BIA
 11. W przypadku zniszczenia/zagubienia wypożyczonych książek, czytelnik obowiązany jest dostarczyć nieuszkodzony egzemplarz tego samego dzieła lub pokryć koszty konserwacji/zakupu nowego egzemplarza albo zakupić inne książki o podobnej wartości, wskazane przez Bibliotekę
 12. W przypadku nie zastosowania się do regulaminu wypożyczeń, może zostać zablokowane konto biblioteczne. 

III.  Prawo do korzystania z Czytelni mają:

 1.      Pracownicy i studenci IA UW
 2.      Osoby spoza IA mogą korzystać z czytelni w miarę wolnych miejsc
 3.      Wchodzących do czytelni obowiązuje:
  • pozostawienie w szatni okryć, a teczek, plecaków czy podręcznych toreb w schowkach zamykanych na klucz; w przypadku braku miejsca w schowkach – należy wyjąć rzeczy wartościowe, a torby, plecaki itp. pozostawić na wieszakach. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez opieki przedmioty
  • oddanie dyżurującemu bibliotekarzowi legitymacji lub innego dowodu tożsamości, a w zamian otrzymuje on identyfikator
  • zgłoszenie dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszonych przez siebie książek i czasopism
  • dostęp do materiałów bibliotecznych w czytelni jest wolny (poza zasobami na antresoli)
  • po wykorzystaniu, książki należy położyć na wózek biblioteczny; nie odkładać samodzielnie na półkę!
 4. Materiały znajdujące się na regałach za stanowiskiem pracy bibliotekarza wydawane są przez niego
 5. Czytelnik może zamówić do czytelni 5 książek jednorazowo z Wypożyczalni. Czas realizacji zamówienia wynosi ok. 1 godz. Książki sprowadzone z Wypożyczalni mogą być zatrzymane w Czytelni do 3 dni
 6. Z bazy elektronicznej prac magisterskich mogą korzystać wyłącznie studenci IA UW za zgodą promotora (formularz zamówienia dostępny jest na stronie internetowej IA w zakładce Biblioteka)
 7. W czytelni nie wolno palić, rozmawiać ani spożywać posiłków. Telefony komórkowe muszą być wyłączone
 8. Czytelnicy mogą korzystać ze skanera,  drukarki i  kserokopiarki
 9. W przypadku nie stosowania się do regulaminu, czytelnik może być wyproszony z czytelni, a jego konto może zostać zablokowane

IV.   Prawo do korzystania z Księgozbioru Pracowni OSB mają:

 1. Pracownicy i studenci IA UW 
 2. Osoby spoza IA mogą korzystać z czytelni w miarę wolnych miejsc

Do czasu włączenia księgozbioru do systemu wypożyczeń VIRTUA, obowiązuje dotychczasowy „Regulamin korzystania z księgozbioru OSB”

V.   Prawo do korzystania z Księgozbioru Dydaktycznego mają:

 1. Z Księgozbioru Dydaktycznego mają prawo korzystać wyłącznie pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Anglistyki UW.
 2. Pracownicy naukowo-dydaktyczni IA UW mogą otrzymać zezwolenie dyżurnego bibliotekarza na krótkotrwałe wypożyczenie z księgozbioru dydaktycznego książki nie objętej zakazem wynoszenia i będącej tylko w tym księgozbiorze. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonej z księgozbioru dydaktycznego książki, wypożyczający jest obowiązany dostarczyć nieuszkodzony egzemplarz tego samego dzieła lub pokryć jego koszty konserwacji lub zakupu nowego egzemplarza.
 3. W przypadku nie zastosowania się do Regulaminu Księgozbioru Dydaktycznego, konto biblioteczne może zostać zablokowane. 

VI.  Reprografia

 1. Z dokumentów zgromadzonych w BIA użytkownicy – na własne potrzeby naukowe, dydaktyczne, edukacyjne – mogą wykonać odbitki reprograficzne lub kopie cyfrowe fragmentów dokumentów.
 2. BIA ma prawo odmówić wykonania kopii z dokumentu bibliotecznego ze względu na stan techniczny oryginału i inne unikatowe cechy dokumentu podane w p. I. § 11.
 3. Kopie wykonane z dokumentów bibliotecznych mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny: do celów naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych. Zabroniona jest systematyczna i niezgodna z prawem autorskim ich reprodukcja, gromadzenie na własnych nośnikach, redystrybucja i odsprzedaż (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631).

VII.  Przepisy końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania przez Radę Instytutu Anglistyki UW.
 2. Tekst Regulaminu jest dostępny we wszystkich agendach BIA – Wypożyczalni, Czytelni, Księgozbiorze Dydaktycznym, Księgozbiorze Pracowni OSB oraz na stronie domowej Instytutu Anglistyki. 

Załącznik  

CENNIK USŁUG REPROGRAFICZNYCH I ZA NIETERMINOWY ZWROT KSIĄŻEK

 1. Ustala się kwotę 40 gr/vol za każdy dzień po terminie zwrotu (VAT nie podlega)
 2. Ustala się kwotę 30 gr/wydruk jednostronny/kopię jednostronną A4

Zatwierdzony przez Radę Instytutu Anglistyki UW dnia 1.10.2015 r.