Rekrutacja na studia licencjackie w Instytucie Anglistyki w Warszawie

Studia licencjackie trzyletnie, w trybie stacjonarnym dziennym (bezpłatnym) i niestacjonarnym wieczorowym (płatnym)

  • stacjonarne, limit miejsc 125
  • niestacjonarne, limit miejsc 125, opłata wynosi 3900 zł za semestr

Rejestracja

Kandydaci na studia I stopnia w Instytucie Anglistyki muszą się zarejestrować w systemie internetowej rejestracji kandydatów www.irk.uw.edu.plRejestracja na studia stacjonarne w systemie IRK trwa od 5.06 do 4.07.2018, a na studia niestacjonarne wieczorowe od 5.06 do 25.07. 2018. Więcej informacji o rejestracji na stronie: https://irk.uw.edu.pl

W procesie rekrutacyjnym uczestniczą wyłącznie kandydaci, którzy wniosą opłatę rekrutacyjną w wyznaczonym terminie.

Postępowanie kwalifikacyjne - Ścieżka P (obywatele polscy i osoby przyjmowane na tej samych zasadach jak obywatele polscy)

Kandydaci z maturą polską

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie listy rankingowej utworzonej na podstawie wyników maturalnych kandydatów z następujących przedmiotów:

Język polski,
poziom P X 0, 6
lub
poziom R x 1
Matematyka, poziom P
X 0, 6
lub
poziom R x 1
(matura 2005-2009,
brak wyniku = 0 pkt.)
Język obcy
nowożytny*, poziom P
X 0.6
lub
poziom R x 1
Język angielski,
poziom R X 1
Waga: 15%Waga: 10%Waga:10%Waga 65%

* język angielski na poziomie rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie w III i IV rubryce

Suma punktów rekrutacyjnych obliczana jest według wzoru:

S= (j. polski P)x15% + (matematyka P)x10% + (j. obcy P)x10% + (j. angielski R)x 65%

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 60.

W maturze międzynarodowej poziom podstawowy oznaczony jest jako SL, a poziom rozszerzony jako HL.

Dla matury dwujęzycznej stosuje się następujący przelicznik, aby uzyskać wynik poziomu rozszerzonego:

R= 4/3 x D

Jeżeli wynik R wyniesie więcej niż 100%, to zaokrągla się go w dół do 100%.

Kandydaci z maturą zagraniczną

Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich*

Przedmiot wymagany

Język oryginalny matury

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Język angielski

waga = 15%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 65%

Język angielski może być wskazany dwukrotnie (w kol. 3 i 4), a w przypadku osób, które zdawały maturę w języku angielskim trzykrotnie (w kol. 1, 3 i 4)

* Sprawdź kogo dotyczy:

http://www.rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/kandydaci_kwalifikowani_na_podstawie_wynikow_maturalnych.pdf

Postępowanie kwalifikacyjne - Ścieżka C (kandydaci przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy)

Przyjęcie na odrębnych zasadach, poza podstawowym limitem miejsc na podstawie egzaminu.

Limit miejsc: 16 łącznie na studia stacjonarne i niestacjonarne

Forma egzaminu: ustny - rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.

Zagadnienia: rozumienie przekazu, formułowanie przejrzystych wypowiedzi, zdolność argumentacji, znajomość słownictwa, struktur gramatycznych, itp. na poziomie B2. Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 100

Termin i miejsce egzaminu: Instytut Anglistyki, ul Hoża 69, 9 lipca 2018 r.

Kandydaci spoza Unii Europejskiej i porozumienia EFTA) przyjmowani są na zasadzie pełnej odpłatności za studia.

Postępowanie kwalifikacyjne – kandydaci ze starą maturą

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości do roku 2004 bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.

Studia równoległe

Limit miejsc: 3
Forma egzaminu: ustny - rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.
Zagadnienia: rozumienie przekazu, formułowanie przejrzystych wypowiedzi, zdolność argumentacji, znajomość słownictwa, struktur gramatycznych, itp. na poziomie B2.

Termin i miejsce egzaminu: Instytut Anglistyki, ul Hoża 69, 9 lipca 2018 r.

Kandydat powinien wykazać się średnią ocen minimum 4.5 z pierwszego kierunku.

Studia w trybie przeniesienia

Limit miejsc: 5

Przyjęcie na podstawie zgody Dyrektora Instytutu Anglistyki UW z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  • średnia ocen ze studiów
  • liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych

Zobacz także:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-FLA&kategoria=

Często zadawane pytania